NAVIGÁCIA
 

Školský klub detí a jeho činnosť

ŠKD

      Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

     Obsah výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube je konkretizovaný do týchto okruhov:

Odpočinková a rekreačná činnosť

 (vrátane TOV)

Príprava na vyučovanie            

                                               

Aktivity ŠKD sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere  sú zohľadnené individuálne dispozície  dieťaťa a  jeho osobné záujmy. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme:   

·        poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu

·        učiť deti aktívne oddychovať

·        pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú

·        podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi

·        podporovať tvorivosť detí

 

ŠKD na svoju činnosť okrem tried využíva učebňu výpočtovej techniky, priestory telocvične , školský bazén a areál školského ihriska.

 

Prevádzka v ŠKD je zabezpečená  v čase

od 6,00- 7:40 – 11:25 - 17,00 hod.

 

 

V školskom roku 2016/2017 navštevuje školský klub detí 94 detí, ktoré sú rozdelené do troch oddelení:

 

1.      Oddelenie – Mgr. Eva Unčíková  -   31 detí  (I.A, I.B, IV. dievčatá)

2.      Oddelenie – Mgr. Petra Lutková -   32 detí  (II.A, II. B, )

3.      Oddelenie-   Katarína Tobolková –  31 detí  (III., IV. chlapci)

 

 

 Dokumenty:

Výchovný program ŠKD

Plán práce 2016/2017

Školský poriadok ŠKD

Tlačivá:

Prihláška do ŠKD

Odhlásenie dieťaťa zo ŠKD

 

 

ŠKD má talent - fotoreportáž

 
Oficiálna stránka mesta Trenčianske Teplice