NAVIGÁCIA
 

Základné informácie

Vznik školy: 30. august 1984, samostatná rozpočtová organizácia od roku 1993
Názov školy: Základná škola Andreja Bagara
Sídlo školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice
Počet tried: 12
Počet žiakov (k 1.9.2017): 237
Počet oddelení ŠKD: 3
Počet zamestnancov: 32
Z toho pedagogickí zamestnanci: 17
Špeciálny pedagóg: 1
Vychovávatelia: 4
Prevádzkoví zamestnanci: 10

Zameranie školy:

  • kladieme dôraz na rozvoj spôsobilostí a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,
  • vyučujeme anglický jazyk od 2. ročníka a nemecký jazyk od 7. ročníka so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov, 
  • využívame IKT technológie v jednotlivých vyučovacích predmetoch s cieľom vyhľadávať, triediť, systematizovať a prezentovať získané informácie z rôznych zdrojov,
  • dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, ponúkame tiež služby školského špeciálneho pedagóga,
  • formujeme u žiakov tvorivý, zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie
  • podporujeme aktívne trávenie voľného času v pestrej krúžkovej činnosti CVČ. Zameriavame sa na rozvoj plávania, florbalu a cykloturistiky.
 
Oficiálna stránka mesta Trenčianske Teplice