ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ SNP 6  TRENČIANSKE TEPLICE AKO SÚČASŤ ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA BAGARA SNP 6, TRENČIANSKE TEPLICE

  

Školský poriadok školského klubu detí

  

 

 

Školský poriadok školského klubu detí

I.                    Všeobecné  ustanovenie

Školský poriadok školského klubu detí (ďalej len ŠKD) je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom.

Školský klub detí  zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

 

II. Prevádzka a vnútorný režim

1.  Riadenia a organizácia ŠKD

              dochádzku. Pod pojmom pravidelná dochádzka rozumieme dochádzku od začiatku do konca 

              školského roka bez prerušenia.

·         Činnosť ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným Výchovným programom ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú týždenné plány.

·         Oddelenie sa zruší, ak počet pravidelne dochádzajúcich detí klesne pod 12.

 

2.   Prevádzka ŠKD

·         ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov takto:
 - ráno od 6.00 o hod. do 7.40 hod.

-          po vyučovaní podľa rozvrhu hodín v triedach, spravidla od 11.25 alebo od 12.20 hod. do  17.00  hod.

·         Počas hlavných a vedľajších prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.

·         O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ školy s prihliadnutím na oprávnené požiadavky zástupcov detí a ekonomické podmienky školy.

·         ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku. (príloha č. 1)

·         Počas neprítomnosti vychovávateľa na pracovisku riaditeľ školy zabezpečí zastupovanie v školskom klube. K spájaniu oddelení dochádza len zo závažných prevádzkových dôvodov.

3. Zaraďovanie detí

·         Za evidenciu prihlasovania a odhlasovania detí zo ŠKD je zodpovedný vychovávateľ príslušného oddelenia.

 

4. Dochádzka žiakov

·         Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania zákonného zástupcu dieťaťa,

5. Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD

·         Do 10. dňa v mesiaci ekonómka školy urobí výpis platieb za ŠKD a oboznámi s ním vychovávateľky.

 

6.  Ochrana majetku školy a ŠKD

·         Deti majú úctu k majetku a veciam vlastníctva školy, spolužiakov.

·         Deti sú povinné udržiavať v poriadku zariadenia v oddeleniach ŠKD a v priestoroch školy.

·         Deti oznámia zistené poškodenie majetku školy a ŠKD vychovávateľke.

·         Škodu spôsobenú na majetku školy a ŠKD, ktorú spôsobilo dieťa svojvoľne alebo z nedbanlivosti je povinný nahradiť zákonný zástupca dieťaťa.

 

7.  Pedagogická dokumentácia ŠKD

·         Výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného   programu klubu,

·         Triedna kniha,

·         Osobný spis dieťaťa,

·         Školský poriadok,

·         Plán práce.

 

III. Práva a povinnosti detí, pravidlá vzájomných vzťahov medzi deťmi a vychovávateľkami

 

1. Práva dieťaťa

·         Deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „ Právach dieťaťa“.

·         Majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD.

·         Majú právo vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa činnosti v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť.

·         Deti majú právo na rešpektovanie súkromného života svojej rodiny.

·         Deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj.

·         Deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí.

·         Deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím.

·         Deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD.

 

2. Povinnosti detí

·         Deti sú povinné dodržiavať pravidlá kultúrneho správania.

·         Deti sú povinné oznámiť prejavy šikanovania a psychického násilia v ŠKD.

·         Deti sú povinné riadiť sa pokynmi vychovávateliek.

·         Deti nemôžu nosiť do ŠKD cenné veci a predmety nesúvisiace s činnosťou v ŠKD.

·         Zabudnuté a stratené predmety nachádzajúce sa v areály školy a herniach ŠKD dieťa odovzdá vychovávateľke.

·         Deti sú povinné dodržiavať školský poriadok školského klubu detí.

 

3.  Práva zákonných zástupcov

·         Zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať na správanie svojho dieťaťa u vychovávateľky.

·         Zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u vychovávateľky potom u riaditeľa školy.

 

4.  Povinnosti zákonných zástupcov

·         Zákonný zástupca má povinnosť zaistiť, aby dieťa prihlásené k pravidelnej dochádzke dochádzalo riadne do ŠKD v termíne uvedenom na osobnom spise dieťaťa /žiadosti o prijatie do ŠKD/.

·         Zákonný zástupca má povinnosť informovať školu o závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh činnosti v ŠKD.

·         Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť platby ŠKD .

·         Zákonný zástupca má povinnosť rešpektovať školský poriadok ŠKD a pokyny vychovávateľky.

·         Zákonný zástupca má povinnosť pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD, alebo ak má dieťa opustiť ŠKD inak ako je uvedené na žiadosti o prijatie do SKD túto skutočnosť oznámiť písomne.

 

5.  Pravidlá vzájomných vzťahov medzi deťmi a vychovávateľkami

·         Vychovávateľky ŠKD dávajú deťom a zákonným zástupcom detí iba také pokyny, ktoré bezprostredne súvisia s plnením výchovného programu, školského poriadku ŠKD a zaistenia bezpečnosti a ďalších neodkladných organizačných opatrení.

·         Vychovávateľky používajú účinné formy jednania vo vzťahoch s deťmi.

·         Pri činnostiach má vychovávateľka u detí podporovať , aby prejavovali svoje názory, postoje a prežívanie.

·         Vychovávateľka má jasne vymedziť tieto pravidlá.

 

IV. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno –  

      patologickými javmi , diskrimináciou alebo násilím.

·         Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí, po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.

V. Záverečné ustanovenie

 

Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD.

Za jeho porušovanie nesie dieťa osobnú zodpovednosť a môže dostať:

1.) Písomné napomenutie vychovávateľkou

2.) Pokarhanie tr. učiteľom po prerokovaní s rodičom

3.) Pokarhanie riad. školy po prerokovaní na pdg. porade

4.) Vylúčenie zo ŠKD:

                                       - za závažné porušenie vnútorného poriadku a BOZ

          - ubližovanie, vydieranie, obťažovanie a ohrozovanie zdravia

 

S týmto vnútorným poriadkom sú oboznámené všetky vychovávateľky ŠKD, učitelia detí zapísaných v ŠKD a zákonní zástupcovia detí navštevujúcich ŠKD.

 

 

Trenčianske Teplice:   2.19.2014                                                                          .............................................

 Vypracovala: Mgr. Eva Unčíková                                                                                       riaditeľ školy

 

  

 

 

 

Príloha č. 1

Režim  dňa:

·       6:00 -      7:40 hod.  príchod detí do ŠKD - oddychová činnosť

·       11:25  - 12:20 hod.  príchod detí do ŠKD – oddychová činnosť

·       12:30  - 13:00 hod.  obed

·       13:00  - 14:30 hod. oddychová, rekreačná činnosť (vrátane TOV)

·       14:30  - 15:00 hod.  vzdelávacia činnosť (príprava na vyučovanie)

·       15:00  -17:00 hod.  oddychová činnosť (spájanie detí v oddeleniach)